• Набор на курсы

  Нарвская автошкола STALIKA объявляет набор на курсы категорий B, C, CE, D, T

 • Обучение

  Мы предлагаем курсы категории B: 30 часов теории, 30 часов практического вождения, 16 часов - курс первой медицинской помощи..

 • Лучшие инструкторы

  Наши инструктора умеют находить подход к любому курсанту, вежливы, всегда спокойны и отдают все свои силы для того, чтобы научить Вас ПРАВИЛЬНО и БЕЗОПАСНО ездить по дорогам.

 • Цены

  Гибкая система скидок и льгот. Удобная оплата - поэтапно в рассрочку в процессе обучения!

 • Аренда транспорта

  Предлагаем в аренду автобус SCANIA

Joomla шаблоны бесплатно http://joomla3x.ru

Ettevõtte kohta

Õppekoralduse alused

1. ÜLDKORRALDUS

1.1.Stalika- Veod OÜ Autokool, reg.nr.10580859 (edaspidi Koolitaja) lähtub oma tegevuses
täiendkoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning
teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2.Koolitusel osaleja on isik, kes õpib Koolitaja poolt pakutaval mootorsõidukijuhi kategooriat andval või täiendkoolituse õppekava alusel läbi viidaval õppetööl (edaspidi Õppija)

1.3. Õppetöö (õppimine) reeglina toimub Õpetava ettevõtte ruumides, õppeklassides, mis on autokooli omand ning asub aadressil Kreenholmi 4, 21008 Narva ning üüritavas ruumis igakuise tasumise alusel aadressil Vladimir Majakovski 12, 40231 Sillamäe ning nad täiesti vastavad õpingute läbiviimiseks nõudele.

1.4.Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit. Õppetöö toimub päevase ja õhtuse õppetöö vormis ning vajadusel ka nädalavahetutel

1.5.Õppetöö toimub vene keel.

1.6.Koolitaja kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: osaleja nimi, osaleja e-post, osaleja telefon
ja osaleja isikukood. Isikukoodi kasutatakse koolituse lõpus väljastataval tunnistusel või tõendil õppe läbinud osaleja identifitseerimiseks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt eesti isikuandmete kaitse seadusele ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele.

1.7.Koolitused toimuvad õppegruppides. Õppetöö algab registreerimisel valitud algusajal ning õppetöö kestvus on määratud õpilaste registreerimislehel.

1.8.Iga koolituse alusdokumendiks on õppekava

1.9.Koolitusel kombineeritakse paindlikult erinevaid õppemetoodikaid, et tagada pidev osalejate huvi ja erksus – klassiõpe, arutelud, ülesannete lahendamine, juhtumite analüüs. Igal osalejal on
võimalus oma arvamust väljendada ja analüüsida oma teadmisi ning kogemusi õpitulemuse saavuta-
miseks. Koolitus on õppijates loovust ja iseseisvat õpet stimuleeriv.

1.10.Koolitusel tuleb läbida kõik õppekavas ettenähtud teemad.

1.11.Koolitajal on õigus teha koolituste ajakavas muudatusi, millest teavitatakse Õppijaid telefoni, e-posti või muul moel.

 

2. KOOLITUSELE VASTUVÕTU JA LÕPETAMISE TINGIMUSED

2.1 Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt registreerida. Registreeruda saab Koolitaja kontoris,                                                                                                      või saata e-kiri Koolitaja e-postile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.  Registreerumisega kinnitab Õppija, et on
tutvunud ning nõustunud Koolitaja õppekorralduse ja koolituskulude tasumisega.Registreerimine
koolitusele kinnitatakse vastuvõtu teatega e-posti teel Õppija e-posti aadressile.                                                                                                             

2.2.Õppijal on õigus saada täiendavat infot Koolitaja kontaktisikult, kelle kontaktid on leitavad
Koolitaja veebilehelt.                                                                                                                                                                                                       

2.3.Koolitaja koostab koolitusel osalevate õppijate nimekirja ning kinnitab selle.Koolitusgrupi mittetäitumisel on Koolitajal õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata. Registreerunuid
teavitatakse telefoni või e-posti teel hiljemalt kolme (3) päevase etteteatamisega.                                                                                                                         

2.4.Peale mootorsõidukijuhi koolituskursuse täies mahus läbimist ja eksamite sooritamist väljastab Koolitaja Õppijale mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistuse, mis annab õiguse vastava kategooria juhtimisõiguse taotlemiseks Maanteeameti Liiklusregistri Büroos.                                                                                     

2.5.Koolitaja lõpetab Õppijaga teenuse osutamise õppija sooviavalduse põhjal või talle esitatud arve mittetasumisel.

 

3. KOOLITUSE EEST TASUMINE

3.1.Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks. Koolituse hind on välja toodud Koolitaja kodulehel.

3.2.Koolitajale on võimalik tasuda ülekandega ning sularahas Koolitaja kontoris.

3.3.Koolituse eest on võimalik tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse eraldi kokkulepe kooli
juhatajaga.

3.4.Koolitusasutuses ei toimu õppetasust vabastamist.

3.5.Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata Koolitaja poolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

3.6.Õppijal on õigus tulumaksutagastusele vastavalt tulumaksuseadusele. Kui Õppija on täitnus ära tulumaksutagastuse vormi, edastab Koolitaja andmed Maksuametile.

 

4.KOOLITUSE ALUSTAMINE JA KOOLITUSEL OSALEMINE

4.1Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on Koolitaja poolt koolitusgruppi arvatud ning kes on tasunud koolituse arve.

4.2.Arve tasumisega kinnitab osaleja õppetööst osavõttu.

 

5.KOOLITUSEST LOOBUMINE JA ÕPPETASU TAGASTAMINE.

5.1.Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

5.2.Kui koolitusele registreerunu teatab koolitusest loobumisest kuni 7 päeva enne koolituse algust, tagastatakse 100% õppetasust.

5.3.Kui koolitusele registreerunu teatab koolitusest loobumisest 2-6 päeva enne koolituse toimumist, tagastatakse 75% õppetasust.

5.4.Kui koolitusele registreerunu teatab koolitusest loobumisest vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või ei teata koolitusest loobumisest, ei tagastata õppetasu.
5.5.Kui koolitus jääb ära Koolitajast tingitud põhjustel, tagastatakse koolitusele registreerunule 100% õppetasust.

 

6.KOOLITUSE KATKESTAMINE

6.1.Koolituse katkestamisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (haigus,
töölähetus vms), saab Õppija liituda järgmise koolitusgrupiga.

7.KOOLITUSE LÕPETAMINE JA KOOLITUSELT VÄLJAARVAMINE

7.1Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud iga koolituse õppekavas, Koolituse õpiväljundid
omandanud ning hindamise (eksam,test) läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitte-
osalenud või hindamist mitte läbinud õppijale väljastatakse tõend. Tõend väljastatkse ka juhul kui
koolitus ei lõppe hindamisega või juhul kui õppija koolituse katkestab. Koolituse katkestanud õppija tõendile märgitakse vaid need teemad, mille käsitlemisel õppija osales.

7.2.Tunnistused ja tõendid allkirjastab koolitusasutuse pidaja või tema esindaja. Tunnistusele ja tõendile märgitakse ka koolitajate nimed. Koolitaja peab tunnistuste ja tõendite üle arvestust.

7.3.Õppija arvatakse täienduskoolitusasutusest välja õppija sooviavalduse põhjal või talle esitatud arve mittetasumisel. Õppija arvatakse täienduskoolitusasutusest välja ka peale koolituse lõppemist ja tunnistuse või tõendi väljastamist.

 

8.ÕPPIJA JA KOOLITAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

ÕPPIJA ÕIGUSED
8.1.Õppijal on õigus saada uus sõidutund juhul, kui kokkulepitud sõidutunnid jäävad ära Õppijat
eelnevalt hoiatamata. Koolitaja süül ette teatamata ära jäänud sõidutunnid asendatakse tasuta sõidutundidega.

8.2.Koolitaja hilinemisel on Õppijal võimaliksaada tasuta uus sõidutund, kui seetõttu lühenes
sõidutunni aeg.

8.3.Nõuda kvaliteetset koolitust, saada teavet õppekorralduse ja õppekavade kohta

ÕPPIJA KOHUSTUSED

8.4.Õppija kohustusb osalema õppeplaanis ettenähtud teooriatundides ja kokkulepitud aegadel sõiduõppel.

8.5.Õppija kohustub teavitama koheselt Koolitajat oma kontaktandmete muutumisest.

8.6.Tasuma Koolituse eest kogu kokkulepitud summa Koolitajale.

8.7.Õppesõidul ja Koolitaja sõidueksami ajal kohustub Õppija täitma liiklust reguleerivate seadusandlike aktidega kehtestatud nõudeid.

8.8.Õppija kohustub sõiduki käsitlemisel hoiduma kahju tekitamisest Koolitajale ja kolmandatele isikutele.

8.9.Õppija vastutab oma süülise tegevusega põhjustatud kahjude eest vastavalt kehtivale seadustele.

8.10.Kui õppija vanus on alla 18 aasta koolituse alustamise ajal, on Õppija kohustatud teavitama oma vanemaid/eestkostjaid koolitusele asumisest.

KOOLITAJA ÕIGUSED

8.11.Koolitaja lubab Õppija praktilisele õppele (õppesõitu), kui Õppija on täitnud EV õigusaktides
sätestatud nõuded (läbinud teooriaõppe vastavad teemad) ja tasunud täielikult kooltusarve.

8.12.Koolitajal on õigus kõrvaldada Õppija ajutiselt õppetööst ilma seda kompenseerimata, kui õpilase tervislik seisund ei vasta sõidukijuhile esitatavatele nõuetele (näit.joobeseisund)

8.13.Õppija õppesõitu mitteilmumisel või sõidust loobumisel hiljem kui 24 tundi enne planeeritud sõidu algust loetakse planeeritud sõidutunnid kasutatuks. Õpiväljundite saavutamiseks kohustub
Õppija ära jäänud tunni juurde võtma selle eest eraldi tasudes.

8.14.Õppesõitu hilinemise korral Õppija poolt üle 15 minuti loetakse õppesõidu tund kasutatuks.

KOOLITAJA KOHUSTUSED

8.15.Koolitaja kohustub läbi viima teooria ja praktilise koolituse vastavalt kehtestatud õppekavale.
Teooriaõpe vastavalt õppeplaanile ja praktiline õpe Koolitajaga eelnevalt kokkulepitud aegadel.

8.16.Koolitaja tagab õppetööks vajalikud tehnilised vahendid ningnende vastavuse kasutamise eeskirjadele ja ohutuse nõuetele.

9.VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD

Koolitaja ja õppija vahel tekkinud eriarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse need lähtudes eesti vabariigi seadusandlusest.

 

 

Õppekoralduse kvalitedi tagamise alused

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Stalika- Veod OÜ autokool lähtub koolituse kvaliteedi tagamisel järgnevatest õigusaktidest: Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad ning Täiskasvanute koolituse seadus.

1.2. Koolituse õppekavad koostatakse lähtuvalt seadusandlusest.

1.3. Koolitajad peavad omama erialast haridust ja/või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust.

1.4.Koolituse läbiviimisel ja suhtlemisel juhindub Koolitaja väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

1.5.Koolitaja korraldab koolitusi alljärgnevates valdkondades:

1.5.1. B- kategooria mootorsõidukijuhi koolitus

1.5.2. C- kategooria mootorsõidukijuhi koolitus

1.5.3. CE- kategooria mootorsõidukijuhi koolitus

1.5.4. D- kategooria mootorsõidukijuhi koolitus

2. ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED
Stalika- Veod OÜ Narva, Kreenholmi 4 käsutuses asub üks klassiruum, kus viiakse läbi teoreetilised tunnid ning samuti õpilased saavad sooritada eksamit ning harjutada teoreetilise osa suhtes kooli eksami ettevalmistamiseks, samuti ka Sillamäel, Vladimir Majakovski 12. Õppetegevuseks ettenähtud klassiruum vastab töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Klassiruumi sisustusse kuuluvad õppelauad, toolid,tahvlid, arvutid, mitmed töövahendid ja õppematerjalid koolituse läbiviimiseks. On olemas internetiühendus,paljundamis ning koopia tegemise võimalus. Õppekeskkonna kvaliteedi ülalhoiuks kaasajastame seadmeid ning investeerimine perioodiliselt õpperuumidesse.

3.ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED
3.1.Õppekavade koostamisel lähtub Koolitaja järgnevatest õigusaktidest: Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad, Täiskasvanute koolituse seadus, Täiendkoolituse standart ja Täiendkoolituse õppekava koostamise juhendmaterjal.

3.2.Koolitaja avalike koolituste õppekavades sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
* õppekava nimetus
* õppekava rühm
* õpiväljundid
* õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel
*õppe kogumaht ,sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
* õppe sisu
* õppekeskkonna kirjeldus
* õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
* lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
* koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus õpetajatel
3.3.Õppekava koostamisel lähtub Koolitaja sihtgrupi vajadustest, jälgides, et koolitused oleksid praktilise suunitlusega ning võimaldaksid koolitataval õppe eesmärgid saavutada.
3.4.Koolituste kinnitatud õppekavad avalikustatakse Koolitaja veebilehel.

4.ÕPETAJATE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED
4.1.Autokooli täiendkoolituse õpetajatel on vastavalt kehtivale seadusele kõrgharidus, kesk-eriharidus ja/või õpetaja kutse ning neil on õpetamise kogemus. Samuti on mootorsõidukiju-hi kategooria õpetajatel olemas kehtiv mootorsõidukiõpetaja tunnistus. Kõigi koolitajate andmed on avaldatud autokooli veebileheküljel.

5.KOOLITUSTE TAGASISIDE KOGUMISE KORD
5.1.Koolitaja küsib peale igat täiendkoolitust osalejatelt tagasisidet. Tagasisidet saab anda suuliselt, kirjalikult nii paberkandjal kui e-posti teel.
5.2.Mootorsõidukijuhtide kursuse Õppijatel on samuti võimalus anda tagasisidet nii suuliselt kui ka kirjalikult kursuse jooksul ja ka lõpus.
5.3.Tagasiside vaadatakse Koolitaja poolt üle ning lähtuvalt vajadusest viia sisse parendused kus see on võimalik ja teostatav. Kogu tagasiside on anonüümne.

 

Andmekaitsetingimused

Vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele Stalika- Veod OÜ (isikuandmete töötleja) on valmis turvaliselt hoidma isikuandmeid, mida meie kliendid (andmesubjekt) meile jagavad. Meie kohustus on koguma, töötlema, kaitsma ja edastama kolmandatele isikutele meie klientide isikuandmeid, järgides kehtivaid seadusi ja määrusi. Me rakendame vajalikke tehnilisi, füüsilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta klientide isikuandmeid kadumise, hävimise ja omavolilise juurdepääsu eest

Isikuandmed

Styalika-Veod OÜ kogub ja töötleb järgmiseid isikuandmeid:

 • isiklikud andmed (ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, isikukood jt);
 • kontaktandmed (elukoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress jt);
 • koolitustes osalemiseks vajalikud lisaandmed (haridus- ja elukäigu ning tööeluga seonduvad andmed, koolitusvajadused ja -soovid, õppimistingimusi puudutavad eelistused jt)

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Stalika- Veod OÜ on kohustatud isikuandmete töötlemisel järgima järgmisi põhimõtteid:

 • isikuandmeid võib koguda vaid ausal ja seaduslikul teel;
 • isikuandmeid võib koguda üksnes määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks ning neid ei või töödelda viisil, mis ei ole andmetöötluse eesmärkidega kooskõlas;
 • isikuandmeid võib koguda vaid ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks;
 • isikuandmeid võib muudel eesmärkidel kasutada üksnes andmesubjekti nõusolekul või selleks pädeva organi loal;
 • isikuandmed peavad olema ajakohased, täielikud ning vajalikud seatud andmetöötluse eesmärgi saavutamiseks;
 • isikuandmete kaitseks tuleb rakendada turvameetmeid, et kaitsta neid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest;
 • andmesubjekti tuleb teavitada tema kohta kogutavatest andmetest, talle tuleb võimaldada juurdepääs tema kohta käivatele andmetele ja tal on õigus nõuda ebatäpsete või eksitavate andmete parandamist.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, isikuandmete kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

Stalika- Veod OÜ on kohustatud töötlema kliendi isikuandmeid, tuginedes Isikuandmete kaitse seadusele ja teistele õiguslikele alustele, kui on vaja:

 • luua kliendiga lepinguline suhe või täita kliendiga sõlmitud lepingut;
 • korrektselt dokumenteerida kliendi või tema alaealise lapsega õiguslikke suhteid õppeprotsessi või projekti raames;
 • edastada klinedi isikuandmeid kolmandatele isikutele, sh Eesti Töötukassa’le, ettevõtetele jt;
 • esitada teavet Eesti Vabariigi riigiasutustele, rahvusvahelistele organisatsioonidele ja välismaistele õppeasutustele kehtiva seadusandlusega ette nähtud korras;
 • täita seadusega ettenähtud kohustusi, teostada meie õigustatud huvisid, sh ettevõtte juhtimine ja üldise äritegevuse elluviimine; seaduserikkumiste ja pettuste avastamine;
 • kaitsta kliendi elulisi huvisid;
 • muul seadusega lubatud alusel.

Isikuandmete töötlemise kord ja viis

 • Isikuandmete töötlemisega tegelevad Stalika- Veod OÜ juhtkonna poolt määratud volitatud töötajad, kes täidavad isikuandmete töötlemise nõudeid ja vastutavad selle eest.
 • Isikuandmete töötlemine toimub üksnes andmesubjekti nõusolekul, kui seadus ei sätesta teisiti.
 • Enne andmesubjektilt isikuandmete töötlemiseks nõusoleku saamist peab Stalika- Veod OÜ töötaja andmesubjektile teatavaks tegema isikuandmete töötleja, Stalika- Veod OÜ, kontaktandmeid ja vajalike isikuandmete töötlemise eesmärke.
 • Stalika- Veod OÜ edastab kolmandatele isikutele klientide isikuandmeid nende nõusolekul või võimaldab neile juurdepääsu Isikuandmete seaduse sätestatud korras.
 • Stalika- Veod OÜ kasutab organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid isikuandmete kaitseks juhusliku või tahtliku volitamata muutmise eest; juhusliku hävitamise ja tahtliku hävitamise eest ning õigustatud isikule andmete kättesaadavuse takistamise eest; volitamata töötlemise eest.
 • Stalika- Veod OÜ väldib kõrvaliste isikute ligipääsu isikuandmete töötlemiseks kasutatavatele seadmetele.
 • Andmesubjekti nõusolek kehtib andmesubjekti eluajal ning 30 aastat pärast andmesubjekti surma, kui andmesubjekt ei ole otsustanud teisiti.
 • Stalika- Veod OÜ volitatud töötlejad hoiavad ära andmete omavolilist lugemist, kopeerimist, muutmist andmetöötlussüstemis, salvestamist, muutmist ja kustutamist. Samuti nad kujundavad töökorraldust selliselt, et see võimaldaks täita andmekaitse nõudeid.
 • Stalika- Veod OÜ säilitab kliendi andmeid niikaua, kuni see on vajalik erinevate andmetöötlemise eesmärkide täitmiseks.

Isikuandmete töötlemise nõuded

Isikuandmete töötleja on isikuandmete töötlemisel kohustatud:

 • eesmärkide saavutamiseks mittevajalikud isikuandmed viivitamata kustutama või sulgema, kui seadus ei näe ette teisiti;
 • tagama, et isikuandmed on õiged ja, kui see on eesmärkide saavutamiseks vajalik, viimases seisus;
 • mittetäielikud ja ebaõiged isikuandmed sulgema ning nende täiendamiseks ja parandamiseks võtma viivitamata kasutusele vajalikud abinõud;
 • ebaõiged andmed säilitama märkusega nende kasutamise aja kohta koos õigete andmetega;
 • isikuandmed, mille õigsus on vaidlustatud, sulgema kuni andmete õigsuse kindlakstegemiseni või õigete andmete väljaselgitamiseni;
 • isikuandmete parandamise korral viivitamata teavitama sellest kolmandaid isikuid, kellelt isikuandmed saadi või kellele isikuandmeid edastati, kui see on tehniliselt võimalik ega too kaasa ebaproportsionaalselt suuri kulutusi.

Andmesubjekti õigused

Kliendil (andmesubjektil) on õigus:

 • igal ajal tutvuda enda kohta kogutud isikuandmetega, mis Stalika- Veod OÜ kasutuses on;
 • saada teavet selle kohta, millised on andmete töötlemise eesmärgid;
 • parandada ebaõigeid isikuandmeid või muuta neid, kui isikuandmed on muutunud;
 • asta oma isikuandmed kustutada nõusoleku ja õigustatud huvi alusel toimuva andmetöötluse osas (mõnedel juhtudel ei ole isikuandmete täielik kustutamine võimalik, sest neid andmeid kasutatakse ka muudel eesmärkidel, millega seoses ei ole andmete kustutamine kas lepingust või seadusest tulenevalt ennetähtaegselt lubatud.

Eeldame, et meie kodulehte kasutades olete meie privaatsusteatisega tutvunud ning nõustunud. Stalika- Veod OÜ-l on õigus aeg-ajalt privaatsuspoliitikat muuta, teavitame sellest oma veebilehel. Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega võite pöörduda meie poole telefonil +372 5069349 või e-posti aadressil: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.